Εταιρική Διακυβέρνηση

careers-background careers-background

Εταιρικη Διακυβερνηση

Εργαζόμαστε με συνέπεια για να αποτελούν η εταιρική ευθύνη και η βιωσιμότητα κομμάτι κάθε δραστηριότητάς μας.

Η επιχειρηματική στρατηγική μας βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της δημιουργίας και ανταλλαγής αξίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: τους καταναλωτές, τους πελάτες, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους μετόχους. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο λειτουργίας, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις που αναπτύσσουμε.


Ακολουθούμε Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Με την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία επηρεάζει σημαντικά την επιχειρηματική μας επιτυχία, ακολουθούμε πρότυπα και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης εναρμονισμένες με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται από τον Όμιλο Coca‑Cola HBC και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας απαρτίζεται από 5 μέλη και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανώνυμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας. Η εταιρεία μας συντάσσει και δημοσιοποιεί οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ο Όμιλός μας ακολουθεί πρότυπα και διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα.

Για το Διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου μας ισχύουν τα εξής: 

·                  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ομίλου δεν έχει εκτελεστικό ρόλο.

·                  Το ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 6 ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά, 5 μη-εκτελεστικά μέλη και 1 εκτελεστικό μέλος σε σύνολο 12 μελών, του Προέδρου μη συμπεριλαμβανομένου. 

·                  Το ΔΣ του Ομίλου έχει δημιουργήσει Επιτροπές, όπως η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, η Επιτροπή Διορισμών, η Επιτροπή Αμοιβών και η Επιτροπή Κοινωνικής Υπευθυνότητας (καθεμία από τις οποίες αποτελείται από 3 μη-εκτελεστικά μέλη του ΔΣ).

·                  Έχει επίσης θεσπιστεί σε τοπικό επίπεδο Επιτροπή Ηθικής και Συμμόρφωσης, η οποία απαρτίζεται από 5 μέλη, επικεφαλής ορισμένων τμημάτων της εταιρείας και είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για να εξετάζει ζητήματα ή παραβιάσεις που μπορεί να έχουν προκύψει σε σχέση με τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Διαθέτουμε οργανωτικές δομές κατάλληλες για τη διαχείριση της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε στρατηγικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο.

Το συνολικό συντονισμό και τη χάραξη στρατηγικής έχει η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ η διαχείριση των επιμέρους θεμάτων γίνεται από τα τμήματα  Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας.  

Σε καθεμία από τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας μας έχουν οριστεί συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο Διευθυντής κάθε εργοστασίου έχει ορισθεί και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων, των κανονισμών, των εντολών και γενικά την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και κάθε τρίτου, που ασχολούνται ή βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων, όπως επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση της νομοθεσίας. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας (Country Sustainability Manager) έχει ορισθεί υπεύθυνος για την εποπτεία της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής από τους Διευθυντές Εργοστασίων, τους Προϊσταμένους Αποθηκών και τα λοιπά αρμόδια στελέχη της εταιρείας των νόμων, των διατάξεων, των διαταγμάτων κ.λπ., που αφορούν: 

(α) Την ποιότητα των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας.

(β) Την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοστάσια, στις αποθήκες, στα κέντρα διανομής και στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της εταιρείας. 

(γ) Την προστασία του περιβάλλοντος.

(δ) Την εποπτεία της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας από τους Διευθυντές Εργοστασίων, τους Προϊσταμένους Αποθηκών και τα λοιπά αρμόδια στελέχη της εταιρείας. 

Εφαρμόζουμε συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η εταιρεία μας εφαρμόζει εκτεταμένα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζονται τόσο σε προληπτική ανάλυση κινδύνων, όσο και σε αυστηρές ελεγκτικές δραστηριότητες. 

 Στον Όμιλο και στην εταιρεία, η Ανώτερη Διοίκηση:

·                  Δεσμεύεται ρητά στην εφαρμογή και διατήρηση ενός εκτεταμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητές της. 

·                  Εφαρμόζει πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Ορίζουμε επακριβώς τις υποχρεώσεις των στελεχών μας

Το Chart of Authority  αποτελεί προέκταση του αντίστοιχου Chart of Authority του Ομίλου Coca‑Cola HBC, σκοπός του οποίου είναι:

 • να διευκρινίσει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • να ελέγξει και να μεγιστοποιήσει τη χρήση πόρων και επαγγελματικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας µε τις αρµόδιες Επιτροπές της Ε.Ε., ο Όµιλος Coca‑Cola HBC και τα υπόλοιπα µέλη της The Coca-Cola Company έχουν συμφωνήσει σε µία σειρά δεσµεύσεων (που επηρεάζουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες), γνωστές µε τον όρο “Undertaking”. Oι εταιρίες του Οµίλου, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεσµεύονται να συµµορφώνουν τη στρατηγική τους βάσει των επιταγών της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος έχει εφαρµόσει εκτεταµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης για νόµους και κανονισµούς ηθικού ανταγωνισµού, ανέπτυξε Εγχειρίδιο Ανταγωνισµού για να ενηµερωθούν κατάλληλα οι εργαζόµενοι και έχει ορίσει ειδικούς ελεγκτές, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται.

Πλήρως συμμορφωμένοι με τις παραπάνω υποχρεώσεις μας από το 2006, το πλαίσιο αυτό ενσωματώνεται σε όλες τις νέες συµβάσεις που συνάπτουμε µε τους πελάτες μας, ενώ όλοι οι πωλητές έχουν λάβει και εκπαιδευτεί στο Εγχειρίδιο Ηθικού Ανταγωνισµού του Οµίλου.

Στόχος μας είναι να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με ηθικό, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Εφαρμόζουμε κορυφαία συστήματα διαχείρισης και πρότυπα, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την απόδοσή μας.

Συστήματα διαχείρισης

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης, τα οποία  αφορούν στην ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

 • Διαχείριση ποιότητας (πιστοποίηση ISO 9001)
 • Ασφάλεια τροφίμων (πιστοποίηση ISO 22000)
 • Πρότυπο ασφάλειας τροφίμων (FSSC 22000)
 • Περιβαλλοντική διαχείριση (πιστοποίηση ISO 14001)
 • Πιστοποίηση από το European Water Stewardship (EWS)
 • Εργασιακή Υγεία και ασφάλεια (OHSAS 18001)
 • Σύστημα HACCP (Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
 • Πρότυπο Ασφάλειας για τη Συσκευασία Τροφίμων (ISO/TS 22002-4)

Τα παραπάνω συστήματα πιστοποιούνται από το Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) και καταγράφουμε την πρόοδό μας στην ετήσια Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης.

Πρότυπα

Τηρούμε κορυφαία εξωτερικά πρότυπα για τη διαχείριση, την καταμέτρηση και την έκδοση απολογισμών σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα.

 • Μοντέλο LBG – Καταγράφουμε και εκδίδουμε απολογισμούς σχετικά με τις επενδύσεις μας στην κοινωνία, σύμφωνα με την ευρέως αναγνωρισμένη προσέγγιση του London Benchmarking Group.
 • Global Reporting Initiative (GRI) - Εκδίδουμε τον απολογισμό μας σύμφωνα με τα πρότυπα του GRI και βελτιωνόμαστε διαρκώς συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ποσοτικούς στόχους και δείκτες (γενικούς και σχετικούς με το GRI) στην ετήσια έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Δεσμεύσεις UNESDA – Εφαρμόζουμε τον εκούσιο κώδικα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Βιομηχανία των Αναψυκτικών, η οποία συμμετέχει στην Πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία. Οι δεσμεύσεις αυτές ενσωματώνονται στις πρακτικές εμπορίας των αναψυκτικών μας, την παροχή των διατροφικών πληροφοριών και την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους μας, ακούμε και κατανοούμε τις απόψεις τους σε σημαντικά ζητήματα για τις κοινότητες και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η συνεργασία με ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς που μοιράζονται το ενδιαφέρον μας για ένα βιώσιμο μέλλον και συμμετέχουν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία μας. Ο διάλογος μαζί τους ενισχύει τις σχέσεις μας και μας βοηθά να λαμβάνουμε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις ώστε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, τους προμηθευτές μας και άλλους εταιρικούς συνεργάτες σε όλη την αλυσίδα αξίας κάθε μέρα, καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, οργανώσεις πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και των καταναλωτών μας.

 •  Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες αναζητώντας βιώσιμες λύσεις που υποστηρίζουν τους τοπικούς στόχους αειφόρου ανάπτυξης.
 • Σε επίπεδο Ομίλου, συνεργαζόμαστε με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιχειρήσεων, όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και την UNESDA. Ως οργανωτικοί φορείς του Global Reporting Initiative (GRI) μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και μαθαίνουμε από τους ανθρώπους άλλων εταιρειών και κλάδων.
 • Μέσω της συνεργασίας μας με την The Coca‑Cola Company έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τους καταναλωτές σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο. Φροντίζουμε επίσης, οι συνεργασίες και οι δράσεις που υλοποιούμε σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι σε συνέργεια με τις δικές τους.