Υπεύθυνες πρώτες ύλες

Εστιάζουμε στη βιώσιμη και υπεύθυνη ανεύρεση πρώτων υλών ώστε το τελικό προϊόν να είναι πάντα άριστο.

Η βιώσιμη και υπεύθυνη ανεύρεση πρώτων υλών αποτελεί προτεραιότητα για την επιχείρησή μας, ώστε να επιτυγχάνουμε άριστα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της παραγωγής και της επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ελαφρύτερες συσκευασίες. Ο Όμιλός μας έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον κλάδο όσον αφορά τον δείκτη για την προέλευση των πρώτων υλών του με βάση την αξιολόγηση του Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones για δύο συνεχόμενα έτη.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να συμβάλλουμε στη δέσμευση του Ομίλου μας να μειώσει τον αντίκτυπο της εφοδιαστικής αλυσίδας έως το 2020. Ροδάνθη Χατζηπιερή, Cyprus WH Manager

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για τη βιώσιμη δημιουργία αξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Από την ανεύρεση πρώτων υλών και την παρασκευή του τελικού προϊόντος μέχρι τη διανομή του στους πελάτες μας, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξιών μας.

Αξιολογούµε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προµηθευτών µας

Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 750 προμηθευτές σε όλη την Κύπρο και με τη βοήθειά τους υποστηρίζουμε τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας. Οι μονάδες μας αξιολογούν τις περιβαλλοντικές πρακτικές των συνεργαζόµενων προµηθευτών (βάσει σχετικού ερωτηµατολογίου), συλλέγουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες (όπως ορίζονται από τις κατευθυντήριες αρχές), συµπεριλαµβάνουν τους σχετικούς όρους στα συµβόλαια, ενώ προχωρούν και σε επιθεωρήσεις, για την εξακρίβωση των παραπάνω. Σε περίπτωση µη τήρησης των συμρφωνημένων περιβαλλοντικών µέτρων, διατηρούμε το δικαίωµα διακοπής της συνεργασίας.

Παράλληλα, η ανάθεση εργασιών γίνεται µόνο σε προµηθευτές που:

  • έχουν υπογράψει σχετικό συµβόλαιο µετά από διαγωνισµό, ώστε να διαφυλάσσεται το αδιάβλητο της συνεργασίας
  • έχουν επιτυχηµένα εξεταστεί μέσα από αξιολόγηση κοινωνικής επιθεώρησης τα τελευταία 3 χρόνια (η οποία διενεργείται από 3 ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης), εφόσον το ύψος της συνεργασίας ξεπερνάει τα €60.000 ετησίως
  • τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και έχουν υπογράψει τις κατευθυντήριες αρχές του Οµίλου. 
  • 100% των προμηθευτών μας έχει υπογράψει τις κατευθυντήριες αρχές μας