Περιβαλλοντική προσέγγιση

H διαρκής προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας σε αυτό, αποτελεί βασικό μας στόχο. Από το 2004, θέτουμε ως Όμιλος Coca‑Cola HBC ετήσιους στόχους βελτίωσης και εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020.

Αναγνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις

Ως μέλος του Ομίλου Coca‑Cola HBC, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και κατέχει ηγετική θέση στο Dow Jones Sustainability Index, έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζουμε σε τοπικό επίπεδο.

Μέσω µιας διαδικασίας ανάλυσης επιπτώσεων, του διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και με τη διεξαγωγή ελέγχων σε τακτική βάση, εντοπίζουμε τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι προσπάθειές μας εστιάζονται στους τομείς που οι δραστηριότητές μας αφήνουν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις οποίες μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη βελτίωση.

Αυτοί οι τομείς είναι:

  • Ορθολογική διαχείριση νερού
  • Ενέργεια και προστασία του κλίματος
  • Συσκευασία και ανακύκλωση
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας

Θέτουμε στόχους ως προς τις επιδόσεις μας στους παραπάνω τομείς και αναφέρουμε την πρόοδο που σημειώνουμε στην ετήσια Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης της Εταιρείας και του Ομίλου. Επίσης, τα εργοστάσια εμφιάλωσης της εταιρείας μας υποβάλλονται σε ετήσιες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της The Coca‑Cola Company.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με κρατικούς φορείς, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, στηρίζοντας δραστηριότητες και προγράμματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και επιμόρφωσης του κοινού. Εστιάζουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας στην προστασία των τοπικών υδάτινων πόρων και τη συμβολή μας στην προώθηση της ανακύκλωσης.

Λειτουργούμε με συστηματικό τρόπο

Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισής μας έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO14001, ενώ παράλληλα ακολουθούμε και το αντίστοιχο πρότυπο της The Coca‑Cola Company. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «ECOsystem» εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες που λειτουργεί ο Όµιλος και έχει ως στόχο τον ορισμό και τη διαχείριση µετρήσιµων περιβαλλοντικών στόχων σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το ECOsystem επιβεβαιώνει ότι οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης ενσωματώνονται σε κάθε τοµέα της καθηµερινής  δραστηριότητας της εταιρείας μας.

 

Coca-Cola HBC waste water treatment plant

Ορθολογική διαχείριση νερού

Η δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδάτινων πόρων σε κάθε περιοχή. Για αυτό το λόγο, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ορθολογική χρήση τους και στην υιοθέτηση μιας συγκροτημένης προσέγγισης αυτού του κρίσιμου ζητήματος:

  • Σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), συμβάλλουμε στην υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση του νερού.
  • Χρησιμοποιούμε το νερό με σύνεση και καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για να μειώσουμε την ποσότητα που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή των ποτών μας.

 

Βελτιώνουμε την απόδοσή μας στη χρήση νερού 

Σε όλα τα εργοστάσια εμφιάλωσης παρακολουθούμε τακτικά την ποσότητα και την ποιότητα του νερού που προμηθευόμαστε από την κάθε περιοχή και μεριμνούμε για όλα τα σχετικά περιβαλλοντικά, κανονιστικά και συναφή ζητήματα. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις καταρτίζουμε σχέδια δράσης για τον περιορισμό των κινδύνων.

Αν και έχουμε βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή μας στην κατανάλωση του νερού, δεν μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα του νερού που περιέχουν τα ίδια τα αναψυκτικά. Όσο αυξάνεται ο όγκος της παραγωγής μας, τόσο αυξάνεται και η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούμε. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον λόγο για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την απόδοσή μας στη χρήση του νερού καθώς και να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες.

Φροντίζουμε όλο το νερό που επιστρέφει στο φυσικό περιβάλλον να είναι επαρκώς επεξεργασμένο, ώστε να επιτρέπει τη διαβίωση της θαλάσσιας ζωής. Και τα 3 εργοστάσιά μας στην Κύπρο διαθέτουν τις δικές τους εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή χρησιμοποιούν τις κατά τόπους εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των ανάλογων δήμων. Το επεξεργασμένο νερό που απορρέει προς το περιβάλλον είναι κατάλληλο για χρήση στη γεωργία και υποστηρίζει τη διαβίωση των φυτών και των υδροβίων οργανισμών.

Επιπλέον, τo εργοστάσιό μας στον Κύκκο πιστοποιήθηκε από το European Water Stewardship (EWS) λαμβάνοντας Χρυσή Διάκριση και επίτευξη 100% σε όλους τους στόχους. 

Δημιουργούμε συνεργασίες

Σε διεθνές επίπεδο, ο Όμιλος Coca‑Cola HBC είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για το Νερό (Water Mandate of the UN Global Compact). Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της βιωσιμότητας του νερού στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις κοινότητες. Επίσης, στοχεύει στο να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις, καθώς και με ΜΚΟ για τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής.

Επιπλέον, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση νερού στην εφοδιαστική αλυσίδα μας, συνεργαζόμαστε με το Δίκτυο Αποτυπώματος Νερού (Water Footprint Network).

 

  • 19% μείωση στο δείκτη χρήσης νερού (2013-2015)

Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

Στόχος μας είναι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής πρόκλησης, μέσα από την προσαρμογή της επιχείρησής μας στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες μιας οικονομίας με μειωμένη εκπομπή ρύπων/διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Γι’ αυτό εντείνουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς της δραστηριότητάς μας που απαιτούν την περισσότερη ενέργεια.

 

 

  • 32% μείωση του δείκτη χρήσης ενέργειας (2013-2015)

Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

Στα εργοστάσια εμφιάλωσης, εφαρμόζουμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για να περιορίσουμε τις εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν σε κάθε λίτρο αναψυκτικού που παράγουμε.

Παρότι τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις μας καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τα εργοστάσια εμφιάλωσης, λαμβάνουμε και εκεί μέτρα για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις εκπομπές CO2.

Οι πρωτοβουλίες μας:

  • Στα εργοστάσιά μας εγκαταστήσαμε λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης LED, βελτιώνοντας με αυτό το τρόπο την ποιότητα του φωτισμού ενώ ταυτόχρονα μειώσαμε το ενεργειακό φόρτο στο τοπικό δίκτυο.

Ασφαλής και οικολογική οδήγηση με τα προγράμματα Safe and Eco-Driving

Η αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών μπορεί επίσης να συμβάλλει δραστικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων/διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μέσω των προγραμμάτων Safe και Eco-Driving, διδάσκουμε στους οδηγούς των φορτηγών και των εταιρικών αυτοκινήτων μας διάφορες τεχνικές, όπως την οδήγηση στη βέλτιστη ταχύτητα και τις περιπτώσεις που ενδείκνυται αλλαγή ταχύτητας σε χαμηλότερες στροφές.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Ψυκτικός εξοπλισμός υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Οι καταναλωτές μας περιμένουν να βρουν κρύα αναψυκτικά στα εστιατόρια και τα καταστήματα όταν επιθυμούν να ξεδιψάσουν. Η τοποθέτηση ψυγείων και άλλου ψυκτικού εξοπλισμού στους χώρους των πελατών μας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Παρότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού, αισθανόμαστε την υποχρέωση να μειώσουμε τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει.

Συνεργαζόμαστε, λοιπόν, με τους προμηθευτές μας για να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση του ψυκτικού εξοπλισμού. Καθώς εξελίσσονται νέα μοντέλα ψυγείων και συστήματα διαχείρισης ενέργειας, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να αγοράζουμε ψυγεία με 50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με το 2004. Εκπαιδεύουμε, επίσης, τους υπαλλήλους μας για να διασφαλίσουμε ότι τα ψυγεία στα σημεία πώλησης λειτουργούν όσο γίνεται πιο αποδοτικά.

Προσπαθούμε, επίσης, να καταργήσουμε τους υδροφθοράνθρακες (HFC), δηλαδή τα αέρια θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ακόμη ευρύτατα για την παραγωγή ψύξης σε εμπορικές και οικιακές εφαρμογές. Σε ό,τι μας αφορά δεν χρησιμοποιούμε πλέον HFC στο μονωτικό αφρό και πειραματιζόμαστε με διαφορετικά ψυκτικά αέρια. Οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) έχουν καταργηθεί σχεδόν πλήρως στον εξοπλισμό μας, χάρη σε ένα πρόγραμμα συλλογής και απόσυρσής τους από την αγορά.

Σύμπραξη με τους κοινωνικούς εταίρους

Σε διεθνές επίπεδο, ο Όμιλος Coca‑Cola HBC είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για το κλίμα, της μεγαλύτερης παγκόσμιας επιχειρηματικής συμμαχίας για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.