Αναγνωρίζουμε ότι η διαχείριση κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας υγιούς λειτουργίας και της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναγνωρίζουμε ότι η διαχείριση κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγιούς λειτουργίας και της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.